Gizliilimler Kenzülarş
img src="bi2/misc/nav_search.gif" width="50" height="55" border="0" alt=""/> Üye Listesi

Go Back   Gizliilimler Kenzülarş > KENZÜL DİLEK DUALARI > Kenzül İstek Hacet Duaları

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 31-08-13, 18:30   #1
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart Kalp Gözünün Açılması İçin Dua

Kalp gözünün açılması ve kalbin iman nuru ile dolması için
Abdülkadir Geylani hazretlerinin fethül basair isimli duası budur. Kalp gözünün açılması ve kalbin iman nuru ile dolması için ve gaib kapılarının açılması için bu duayı kırk gün boyunca her vakit namazdan sonra birer kere okumak gerekir. Kırkgün dolmadan okuyan insanda çok büyük gelişmeler görülecektir. Okumadan önce üç İhlas bir Fatiha süreleri okunarak peygamber efendimize ve cümle mümin ve müminat ve Abdülkadir Geylani hazretlerine bağışlanmalıdır. Çok önemli bir duayı şerifdir. Kalp gözünün açılması için hiç olmazsa her sabah birer kere okunmalıdır Duayı şerife budur.

Bismillahirrahmanirrahim
(Elhamdülillahi Rabbil alemin) kayyumissemevati vel ardine müdebbiril halaiki ecmain münewiri ebsari besairil arifine bi nuril marifet ivel yakın cazibi ezim- meti esraril muhakkikin bi cezbil kurbi vettemkin ve fatihi kulubil muvehhidine bi mezaihi hamdiş şakırine camii eştati şemlil muhıbbine fıy hazairi kudsıhi ve ensıhi bi mecmeil hıfzı vel yakin ahmedühü hamden yefuku ve yalu ve yefzulu hamdel hamidine hamden yekunu li fıyhi rızen ve feyzen ve hıfzen ve hazzen ve zuhren ve hırzen inde halıki ve halıkil akalimi vel ciha- ti vel aktari vel emsari vel aşari vel emlaki vel eflaki rab- bel alemin rabbes semevati ve rabbel ardine ve rabbel akrabine ve rabbel ebadine ve rabbel evveline ve rab*bel ahirine ve rabbel melaiketel mukarrebine ve rab*bel enbiyai vel miırselin ve rabbel halaiki ecmain (errahmanirrahim) el ezeliyyil kadimis semiil alimil aliyyil azimil azizil hakimillezi dehal ekalimi vah tessc musal kelime vahtare senidin a muhammeden sallalla hu aleyhi ve sellem habiben min beynil enbiyai vel mürselin ve semma nefsehur rahmanurrahim fehüma esmani azimani kerimani celilani fiyhima şifün likülleskim ve devaün li külle alil ve gmaün li külle fakir ve adim (maliki yevmiddin) leyse lehü fiy mülkihi münaziün vela şeriktin vela zahirün vela şebihün vela nazirün vela müdebberün vela vezirün vela muinün bel kane kable vücudil alemine ecmain velem yezel subhanehu ve teala meliken kerimen kayyumen ebedel abidine ve dehred dahirine fehüve ihatati min ce- miişşeytani vesselatini ve avnün li min cemiil akrebine vel ebadine (iyyake nabudu) ya mevlana bil ikrari ve naterifu leke eyden bil aczi vet taksiri ve numinu bike ve netevekkelü aleyke fiy sairil umuri ve natasimu bike min cemiizzunubi ve neşhedü en lailahe illa en te ya zel celali vel ikram (ve iyyake nestain) ve nestainü billahi ala külli hacetin min umurid dünya ved din al- lahümme ya hadiyel mudalline la hadiye lena gayrüke vahdeke la şerike leke entel melikül hakkül mubin ve neşhedü enne seyyidina ve nebiyyina ve hadiyena ve muhdiyena muhammeden abdüke ve resuluke ve habi- bike ve nebiyyike ennebiyyil ümmiyyi essadıkül vadil emin el mebusu rahmeten ila kaffetil halaiki ecmain sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahsihi ve şiatihi ve varısihi ve hızbihit tabibin ettahirine salaten ve sela- ınen daimiyne mütalazimine ba kıyine ila yevmid din (ıhdinas sıratel müstakim sıratellezine en'amte aley*him) rabbel alemin minen nebiyyine ves sıddıkme veş şühedai ves salihin ve hasune ulaike refiken zalikel l'azlü minellahi ve kefabillahi alimen sırata ehlil istika*meti ved din vettazim sırata ehlil ihlası vet teslim sıraterragıbine ila cennatin naim sıratel müstanisine ila vechikel kerim (gayril mağdubi aleyhim) bismillahir- rahmanirrahim allahümme la tağdeb aleyna ve sehhel lena tanken beyyenen lima kad netlubuhu minke ya rabbel alemine vahcub anna külle katlin ve manıin ve hasidin ve bagıdin minel halkı vel cinne vel insi ecmain (velad dallin) amin Allahümme ya maliki mülükil avali*mi külleha la ilahe illa ente subhaneke inni küntü mi- nez zalimin tederekna bi rahmetike ve neccena minel gammi ya münecciyel mümünine ve ferrec anna ma mahnu fiyhi ya gıyasül müsteğısıne eısna allahümme inna neselüke bi mevziike fıy kulubil arifine ve bi behai kemali celali sırrıke fıy sairil mukarrebine ve bi dekaiki traikis sadatil faizin ve bi huzui huşui dumui ayunil ba*kine ve biracifi vecifi kulubil haifın ve bi terennümi ta- vatıri havatıri vasilin ve bi renini venini hanini eninil muznıbin ve bi tevhidi temhidi temcidi tahmidi elsine- tiz zakırin ve biresaili mesailit talibin ve bi mükaşafati lemahati nezarati ayunin nazırin ila aynil yakin ve bi vücudi vecdi vücuduke ve vücuduhim leke fıygavamızı efıdeti sırrel muhibbine en tağrıse fıy hadaıkı besatini kulubina eşcare tevhidike ve temcidike linektet besati*ni kulubina eşcare tevhidike ve temcidike linektet ıfe biha esmare takdisike ve tesbihike bi enamili eküffe ic- tinai lutfıke ve ihsanike allahümme vek şif an uyun i eb- sari besairina hucube ihticebina vec'alna mimmen rema ileyke bisehmi ibtihali feesabe ve mimmen daveti cevariha erkanihi lihıdmetike feecabe ve cealtehu min havassa ehlil inayeti vel ehbabi allahümme inne erzal vilayeti min kulubina mücdibetün ya bisetüıı abisetün
fehika min sehaibi emtaril vilayeti bilezhari litusbiha muhderreten bi cemii riyahinel kabule veliman ınütefettekaten kemaümü ezhari talatiha bi şekaikir ruyete vel iyan müterennemen lübbe bülbüli ferhatika keterennümi bülbüle fıy efnani lagsani şakireten zaki- reten leke ala ma evleyteha min fevaidin neami vel ih- sani allahümme minedduai ve minnekel icabeti ve min- nerremyu bi semhirricai ve minkel isaabetü vec alna allahümme mimmen daa mahbubelıü fe ecabehu ve atahu ma temennahu aleyhi vema ehabehü al*lahümme nahnu abidükel fukaraüz züafail mukassaru- nel mesakinel vakıfım ala atabeti cenabi sahatil tafikel müntezirun şerbeten min cenabı hümeyen handerisi ranıki inayeti şerabike li nusbiha biha neşava ıııüvellehine min sekreti lahzati humarike vec alna mi- ıııen ceddet bihi ileyke m e taya elhemime ıııütemellekaten müteallekaten bi ezyalil mafrufl vel keremi ve kad hatatna ahmali eskalina ala sahati kud- sike müteattaraten min neferati nesemati kurbike ve cnsike müstecireten bike eyyühel meliküd deyyani min çevri sultani katiati vel hicran esma tebettülena vebti- lıa lena ileyke ve kad tevekkelna fıy cemii umurina melcae vel a menca minke illa ileyke allahümme suk ileyna min rahme tike ma yuğnina ve enzil aleyna min bereka- like ma yekfına vedfa anna min belaike ma yublina ve cllıimna minel ameli salihin ma yuncina ve cennebna ıııinel ameli seyyema yurdina ve efız aleyna min nuri hi- ılayetike ma yukarrebune min muhabbetike ve yudni- ııa vedfa anna min metkike ma yuzina vakzif'fil kulubi na min nuri marifatike ma yuhyina ver zukna minel yakın ma yusebbetü bihi efıdetena ve yeşfina ve afma zahiren ve batınen min külle ma fına allahümme inne neselüke fvatihil hayri ve havatimehü ve cevamiahu ve kevamilehu ve evvelehu ve ahirehu ve zahirehu ve bati- nehu ve zimna bi silki hayril beriyyeti seyyidina mu- hammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve en te razin anna leke ve lekel hamdu ya rabbelalemin allahümme ya hadiyel mudalline la hadiye lena gayrüke ya rabbel alemin ya hadiye ibadikel mudillin karrabna ileyke ya rabbel alemin amin amin amena minel havfın minke ya emanel haifın ya rabbel alemin allahümme inna nes' elüke ya Allah (üç kere) en temime aleyna bi rızake ya malike rikabil evvelin vel ahırın vel avalimi ecmain la ilahe illa ente sublıaneke inni küntü minez zalimin allahümme edrikna bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ferrec anna manahnu fıyhi ya müferrece kürbil halaiki ecmain ve neccena minel hemmi vel gammi ya münciyel müminin verhamna bi rahmetike ya rabbel alemin allahümme inni es'elüke ya Allah (üç kere) en teftehali min sairit turuki vel ebvabi ilaa ismi kel kadim ve tüyessereli bihi külle ilmin ve emrin asirin ve sehhel li bihi külle emrin yesirin ve tukarrebe bihi külle emrin sabin baidin ve tesehhereli bihil vücudi ya Allah (üç kere) mekkene minet teferruci fil seatı mülkike ve melekütike melekni ya Allah (üç kere) na siyete ziruhin nasiyetehü bi yedike ve neccini ya Allah (üç kere) min mucibati gadabike ve tuabbede ya Allah (üç kere) beyni ve beyne measıke ve en tudrikeni bi
hafıyyi lutfıke ya Allah (üç kere) ve en tusehhereli ve tümekkeneni min külle mauriydühü kema enneke tur- idiı inneke ala külle şey'in kadir feinneke en tel ga- niyyül hanıid veliyyil mecidil baisiş şehidül mubdiül muidül fealü lima türid ya bariü ya mabud ya maksud ya mevcud ya hak ya mabud ya men aleyhil asirü ye- sirün ya men biyedihil hayri ve ileyhil masir ve hüve alakülle şey’in kadir allahümme inni es elüke ya Allah en tekfini şerre ma yelicü fil ardi ve ma yahrucu minha vema vema yenzilü mines semai vema yarucu fiyha ve şerre külle zi şerrin ve şerre külle esidin ve esudin ve hayyatin ve akrabin ve külle şey in yekunu akuren ve şerre sakin il kura vel muduni vel husuni vel kılai vel ha- mayati ve sairil vahşiyyati ya Allah (üç kere) ya rab (üç kere) ya Rahman (üç kere) ya rahim (üç kere) ya Ma*lik (üç kere) ya muin (üç kere) ya had (üç kere) ya muhdi (üç kere) es'elüke bi hakkı fatihatil kitab en tüsehhirli külle şey'in ya vehhab (üç kere) ya rabbi külle şey'in ente kadirün alakülle şey'in asrif anni şerre külle şey'in ve barikli fiy hayrike külle şey'in ve sehhel li külle şey'in vasinin i min külel şey'in vagfirli külle şey'in batta la tes eleni annan şey'in birahmeüke ya erhamer- rahimin ya mucibes sailin ya rabbel alemin Allahümme hi hakkı Hazihil sureüş şerif fetil mübareketi bi fevazil- it. tefzili fil vücudi es'elüke en tetefezzele aleyye bi fazli- kel amini vücudikel kerim ya halim (üç kere) ya azim (üç kere) Allahümme inni es'elüke ya Allah ( üç kere) en terzukna rızken halalen mübareken tayyiben ve en lehezzebe ehlakana ya zelçudi vel ihsan vel fazli vel imtinani ya sultan ya deyyan ve en tebsuda lena min inay- etike ma kad tecudü aleyna hatta tetekalle be ileyke kulubena fiy bahri taatike ve ebsari besairina münevvereten bi bidayetike ya rabbel alemin Allahümme inna nes eliike ya Allah (üç kere) en te- hakkake ervahena bi hakaikil irfani ve en teteveccena biticanil kabulü vel ikram vel imtinan ya rabbel alemin Allahümme amin amin Allahümme inna nes elüke ya Allah (üç kere) en tutiye na sabren cemilen ve ferecen kariben ve ecren azimen ve kalben selimen ve lisanen zakiren ve sayen meşkur en ve zenben mağfuran ve amelen makbulen ve ilmen nafıen ve kalben haşien ve rızkan vasi en ve tevbeten nasuhen ve duaen müsta- ceben ve kesben tayyiben halalen ve imanen sabiten ve dinen kayyemen ve cenneten hariren ve izzen ve zefar- en ve fethan kariben ya hayren naşirine ya hayrel gafi- rine ve ya mucibe ibadikel muztarrine inneke ente rabbel alemin amin amin ve sallallahu efzele salaten ve ezka teslimin ala efzeli ibadike ecmain min ehlis seme- vati vel ardine muhammedin hatemel enbiyai vel mürselin ve ala alihi sahbihi ecmain salaten ve selamen daimine rakiyine mütelazimine ila yevmid din vel ham- dülillahi rabbil alemin.

Bu duanın hikmetleri sayılamaz. Bizzat tecrübe edilmiştir binlerce yararı :vardır ve her gün okuyan in*sanda kalbi uyanışlar çok çabuk başlar. Alemi ervah yani ruhlar alemin ile kısa sürede münasebet kurar. Fakat dikkat edilecek tek nokta islami yaşantıya önem verilmeli, günahlardan kaçınılmalıdır.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Zekanın Açılması İçin Dua KENZÜL Kenzül İstek Hacet Duaları 0 08-07-13 01:38
Kalp Gözünün Açılması İçin Salavat KENZÜL Kenzül Salavatlar 1 04-07-13 03:05
Kalp Duası KENZÜL Kenzül Faydalı Dualar 1 12-04-13 05:18
Basiret Gözünün Açılması İçin Dua KENZÜL Kenzül İstek Hacet Duaları 0 12-04-13 05:10
Kalp Temizliği İçin Dua KENZÜL Kenzül Faydalı Dualar 0 10-04-13 20:11


Blakice2.0 made by SimpleGFX
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:44.
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0