Gizliilimler Kenzülarş
img src="bi2/misc/nav_search.gif" width="50" height="55" border="0" alt=""/> Üye Listesi
Medyum Burak

Go Back   Gizliilimler Kenzülarş > KENZÜL DİLEK DUALARI > Kenzül İstek Hacet Duaları

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 16-04-13, 04:35   #1
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart Devri Ala Duası

Bu hizb-i şerif, yani devri ala duası Kutbür Rabbâni Seyyidinâ Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin tertip buyurdukları son derece kıymetli, tesirli, bir dua hâzinesidir.
Bu hizb-i şerife: “Duâül İnâye ve Sehmil Vikâye” de denir. Hassaları pek çoktur. Aç okursa doyar. Fakir okursa servet ve gınaya erişir. Hapis okursa selamete erer. Çok kimseleri ipten almıştır. Bu kıymetli duayı vird edinen kimseyi herkes sever. Hürmet eder. Mertebesini Cenabı Hakk her an yükseltir. Kendisini her türlü kötülüklerden korur. Düşman şerrinden ağrı ve ızdıraplardan uzak tutar. Dualarını kabul buyurur. Hacetlerini isaf eder. Ümmü sıbyan, romatizma, kanser, delilik gibi dert ve belalardan mahfuz olur.
Sihir tutmaz, evvelce yapılmışsa bozulur. Kendisine ilim ve zihin açıklığı yerilir. Hafızası kuvvet bulur. Rızkı bol ve malının bereketi çok artar.

DEVR İ A’LÂYA
BAŞLARKEN OKUNACAK DUA
Bismillâhirrahnıânirrahıym* Allâhümme innî es’elüke en tağmisenî fi hâzel lücceti bahra ehadiyyetike ve tamtâme vahdâniyyetike hattâ ahruce ilâ siati fedâi rahmetike ve fi vechî lemeânül kurbi min âsâri rahmâniyyetike mehâben bi heybetike azîzen bi ınâyetike kaviyyen bi ızzetike ve elbisnî hıleal ızzi vel kabûli ve yessir lî menâhicel vasli vel vüsûli ve tevvıcnî bi tâcis sekîneti vel vekâri ve ellif beynî ve beyne ahbâbike fi dârid dünyâ ve dâril karâri vec’al lî min ismikel azıymil a’zamil mutlakı satveten ve heybeten tenkâdü lî bihâ cemîul kulûbi vel ervâhu ve tahdau lî bihen nüfûsü vel eşbâhü yâ mâlikü zellet lehû rikâbül cebâbirati ve hadaat lehül ferâınetü yâ mâliked dünyâ vel âhırati ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıymi ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âfıhî ve sahbihî ve selleme vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn*
Bu duadan sonra (21) kere Besmele-i Şerif okuyup Devri A’lâ’ya başlanır.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 16-04-13, 04:40   #2
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Bismillâhirrahmânirrahıym* Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn* Ves salâtü ves selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve ala âlihî ve sahbihî ecmaıyn* Allâhümme yâ hayyü yâ kayyûmü bike tehassentü fahminî bi hımâyeti kifayeti vikâyeti hakıykati bürhâni hırzi emâni bismillâhi ve edhılnî yâ evvelü yâ âhırü fi meknûni ğaybi sirri dâirati kenzi mâ
şâellâhii lâ kuvvete illâ billâhi ve esbil yâ halîmü yâ settâru kennif sitri hıcâbi sıyâneti necâti va’tesımû bi hablillâhi vebni yâ mühıytu yâ kâdiru aleyye sûra emâni ihâtati mecdi sürâdikı ızzi azameti zâlike hayrun zâlike min âyâtillâh* Ve eıznî yâ rakıybü yâ mücîbü vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve mâlî ve veledâ ve dârî bi kelimâti iâzeti iğâseti ve leyse bi dârrihim şey’en illâ bi iznillâhi vekınî yâ mâniu yâ dâfiu bi hakkı esmâike ve âyâtike ve kelimâtike min şerriş şeytani ves sültâni fe in zâlimün ev cebbârun beğâ aleyye ehaztühû ğâşiyetün min azâbillâhi ve neccenî yâ müzillü yâ müntekımü min abîdikcz zâlimînel bâğıynnet tâğıyne aleyye ve a'vânihim fe in hemme lî ehadün minhüm bi sûin hazelehüllâh* Ve hateme alâ sem’ıhî ve kalbihî ve ceale alâ besarihî ğışâveten fe men yehdîhi min ba’dillâh* Vekfınî yâ kâbitu yâ kahhâru min hadîati mekrihim verdüdhüm annî mezmumîne mez’ûmîne medhûrîne bi tahsîri tağyîri tedmîri fe mâ kâne lehû min fietin yensurûnehû min dûnillâhi ve ezıknî yâ sübbûhu yâ kuddûsü lezzete münâcâti akbil ve lâ tehaf inneke minel âminîne bi fadlillâhi ve ezıkhüm yâ dârru yâ mümîtü nekâle ve bâle zevâli fe kutıa dâbirul kavmillezîne zalemû vel hamdü lillâh* Ve eminnnî yâ selâmü yâ mü’minü yâ müheyminii min savleti cevleti devleti! a’dâi bi ğâyeti bidayeti âyeti lehümül büşrâ fil hayâtid dünyâ ve fil âhırati lâ tebdîle li kelimâtillâh* Ve tevvicnî yâ azıymü yâ miiızzü bi tâci mehâbeti kibriyâi celâli sultâni melekûti ızzı azameti ceberûti ve lâ yahzünke kavlühüm innel izzete lillâh* Ve elbisnî yâ celîlü yâ kebîru hıl’ate celâli cemâli kemâli ikbâli felemmâ raeynehû ekbernehû ve katta’ne eydiyehünne ve kulne hâşe lillâhi ve elkı yâ azîzü yâ vedûdü aleyye mehabbeten minke hattâ tenkâde ve tahdau lî bihâ kulübü cemiy'ı ıbâdeke bil mehabbeti vel meazzeti vel meveddeti min ta’tıyfı teltıyfı te'lîfı yühıbbûnehüm ke hubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh* Ve azhir aleyye yâ zâhiru yâ bâtınü âsâra esrâri envâri yiihıbbühüm ve yühıbbûnehû ezilletin alel mü'minîne eızzetin alel kâfirîne yücâhidûne fî sebîlillâhi ve
vechih* Alláhíimme ya samedii ya nüru vechi bi safái cemáli ünsi ¡§ráki fe in háccuke fe kul eslemtü vechiye lilláhi ve cemmilni ya cemtlü yá bedías semáváti vel erdi yá zel celáli vel ikrámi bil fesáhati vel belágati vel beráati vahlül ukdeten min lisání yefkahü kavlt bi ra’feti rahmeti rikkati sümrne telínü cülüdühüm ve kulübiihüm ilá zikrillahi ve kallidn! yá §edidel bat§¡ yá cebbáru yá kahháru bi seyfil heybeti ve§ §iddeti vel kuvveti vel meneati min be’si ceberúti izzeti ve men nasru illa min mdilláhi ve ádemü aleyye yá básitu yá fettáhu behcete meserrati rabbi§;rah li sadrí ve yessir It emri bi letáifi atáifi avátifi e lem ne^rah leke sadrake ve bi e$áiri be?áiri yevmeizin yefrahul mü’minüne bi nasrilláh* Ve enzililláhümme yá letiyfii yá raufii bi kalbil imáne vel itmínáne ves sekinete vel vekára li eküne minellezíne ámenü ve tatmeinnü kulübühüm bi zikrilláhi ve efrig aleyye yá saburu yá §eküru saberallezíne tederraü bi sebáti yekiyni temkíni kem min fietin kalíletin galebet fleten kesíraten bi iznilláhi vahfazní yá hafizu yá vekilü min beyne yedeyye ve min halfi ve an $emált ve min fevkiy ve min tahti bi vücüdi §ühüdi ciinudi lehü müakkibátün min beynne yedeyhi ve min halfihí yahfezünehü min emrilláh* Ve sebbitilláhümme yá káimü yá dáimü kademeyye kemá sebbetel káile ve keyfe eháfü má eşraktüm ve la teháfúne enneküm eşraktüm billáh* Vensurní yá m’mel mevlá ve yá m’men nesiyru alá a’dáí nasrallezí kiyle lehü e tettehizüná hüzüven kále eüzü billáh* Ve eyyidní yá tálibü yá gálibü bi te’yidi nebiyyike muhammedin sallelláhü aleyhi ve sellemel müeyyedi bi tagzízi tevkiyri inná erselnáke $áhiden ve mübeşşiran ve nezíran li tü'minü billáhi vefini yá káfi enkádi yá $áfil edvái porral a'dái vel ázái vel esvái bi avávidi feváidi feráidi lev enzelná házel kur’áne alá cebelin le raeytehü háşian mütesaddian min haşyetilláh* Vemnün aleyye yá vehhábü yá razzáku bi husüli vüsüli kabüli tedbiri tesíri teshiyri külü ve§rabü min rizkilláh* Ve elzimní yá váhidü yá ehadü kelimetet takvá kemá elzemte bihá habibike seyyidiná muhammeden sallellâhü aleyhi ve selleme haysü külte lehû fa’lem ennehû lâ ilahe illellâh* Ve tevellenî yâ veliyyü yâ aliyyü bil vilâyeti vel ınâyeti ver riâyeti ves selâmeti bi mezîdi îrâdi is’âdi imdâdi zâlike min fadlillâhi ve ekrimnî yâ kerîmü yâ ğaniyyü bis seâdti ves siyâdeti vel kerâmeti vel mağfirati kemâ ekramtellezîne yeğuddûne asvâtehüm inde rasûlillâhi ve tüb aleyye yâ tevvâbii yâ rahıymü yâ halîmü tevbeten nasûhan li ekûne minellezîne izâ fealû fâhışeten ev zalemû enfiisehüm zekerullâhe festa’ferû li zünûbihim ve men yağfiruz zünûbe illellâhü vahtim lî yâ rahmânü yâ rahıymü bi husni hâtimetin nâcîne ver râcînellezîne hîle lehüm yâ ıbâdiyellezîne esrafû alâ enfüsihim lâ taknetû min rahmetillâhi ve eskinnî yâ semiy’u yâ alîmü yâ karîbü cennete adnin üıddet lil müttekıynellezîne da’vâhüm fîhâ sübhânekellâhiimme ve tehıyyetühüm fîhâ selâmün ve âhıru da’vâhüm enil hamdülıllahı ya allahu ya allahu ya ailahu ya dafiu ya dafıu ya dafıu yâ mâniu yâ mâniu yâ mâniu yâ nâfıu yâ nâfıu yâ nâfiu yâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ rahmânü yâ rahmânü yâ rahmânü yâ rahıymü yâ rahıymü yâ rahıym* Es’elükellâhümme bi hürmeti hâzihil esmâi vel âyâti vel kelimâti en tec’ale lî min ledünke sültânen nesıyran ve rizkan kesîran ve kalben karîren ve ilmen azîzen ve amelen berîran ve kabran münîran ve hısâben yesîran ve mülken fil firdevsi kebîrâ* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve şefıy’ınâ muhammedininillezî erseltehû bil hakkı beşîran ve nezîran ve alâ âlihî ve ashâbihî ve selleme teslîmen kesîran kesîran ilâ yevmid dîni ve hasbünellâhü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi vel hamdü lillâhi rabbil âlemine âmîn*
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
devri ala duası

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBlakice2.0 made by SimpleGFX
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:08.
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0