Gizliilimler Kenzülarş
img src="bi2/misc/nav_search.gif" width="50" height="55" border="0" alt=""/> Üye Listesi

Go Back   Gizliilimler Kenzülarş > KENZÜL DİLEK DUALARI > Kenzül İstek Hacet Duaları

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 03-04-13, 19:13   #1
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart Hizbul Bahr Duası Fazileti Okunuşu

Evliyayı İzam’dan Ebül Hasen Şazelî Hazretleri’nin tertip buyurmuş oldukları bir hizb-i şerif olup son derece seri tesir eden fevkalade kıymetli bir duadır. Hizbul Bahr Duası Fazileti Okunuşu..Herhangi bir murad ve maksad için okumak arzu olunursa üç gün oruç tutulur. Okumaya başlamadan evvel gusül edilir. Temiz çamaşır giyilir. Yıkandıktan sonra dünya kelamı Söylemeden temiz bir mahalde okumaya başlanır. Gece okunan duaların tesiri daha çabuk meydana gelir. Okuma esnasında güzel kokulu bir bahur (mesela, günlük, öd ağacı, aslibent gibi) yakılır.

Birinci gün (48), ikinci gün yine (48), üçüncü günde (14) defa Hizbül Bahr’i okuyarak üç günde (110) adedini tamamlamalıdır.
Herhangi bir maksatla okunursa okunsun (110) kereyi tamamladıktan sonra muradın husulüne kadar her gün üç veya yedi defa Hizbül Bahr’i okumak istek ve muradın süratle meydana gelmesini tacil eder.
Tıbbın tedavisinden aciz kaldığı maddî ve manevî hastalıklardan birisinin teşfıyesi için okunurken ya hastanın yanında okunur veya hastanın vücuduna temas eden bir gömleğe okunarak hastaya giydirilir.

Kısmet ve talihi kapalı veya bağlanmış bir kimse ister erkek, ister kadın, kız veya dul olsun evlenmek maksadı ile yukarıda tarif ettiğim şekilde okuyan veya okutan kimse çok kısa zamanda hayırlı bir izdivaç yapar. Bu niyetle okunurken bir miktar gül suyu üzerine de nefes edilir ve bu sudan evlenmek isteyen kimse yüzüne sürerek evlenmek istediği kimse ile karşılaşırsa mutlak istediği kimse üzerinde müsbet tesir meydana getirir. Yine bu maksadı temin için başkasına okutuluyorsa evlenmek isteyen hanımın temiz ve beyaz bir mendiline okunup göğsünde taşıtılmalıdır.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-04-13, 19:15   #2
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Borcundan halas olmak isteyen kimseler bu hizb-i şerifi her gün yedi defa okumayı vird edinirse, kısa zamanda borcundan kurtulur.
Bilhassa haksız bir sebeple hapis edilen bir kimse bu hizb-i şerifi her gün en azından yedi kere okumayı vird edinirse ve buna devam da ederse mutlak kısa zamanda hapisten çıkar ve hiçbir zaman aleyhinde hüküm çıkarılamaz. Her gün Hizbül Bahr’i yedi kere bir bardak suya okuyup nefes ederek içmeyi adet edinen kimsenin hafızası fevkalade kuvvetlenir. Her işittiğini unutmamak şartı ile hıfz eder. Su bilhassa Nisan yağmuru olursa tesiri kat kat fazla olur.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-04-13, 19:16   #3
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Bu hizb-i şerifi her gün bir kere bile okumayı adet edinen kimse Cenabı Hakk’ın lütuf ve keremi ile türlü kaza ve belalardan emin olur.
Hiçbir kimse kendisine düşmanlık ve fenalık edemez. Her zaman hayatı huzur ve refah içerisinde geçer. Yokluk görmez. Rızık ve kazaneı bol olur. Şeytan ve şeytan sıfatlı insanların şerrinden korunur.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-04-13, 19:16   #4
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Bu hizb-i şerif hakkında söz söylemeye yeltenmem bile aciz ve cehlimin bir itirafıdır.
Bu hizb-i şerif, bu çok kıymetli dua insanlara verilmiş en büyük bir hazine, en büyük bir definedir.
Bizi Cenabı Hakk sevgili Habibi Zişanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam’ın hürmetine bu hizb-i şerifin kıymetini az da olsa
bilenlerden, okuyanlardan, hürmet ve tazim gösterenlerden biri etsin. Ve bu hizb-i şerifi bizlere armağan eden Hazreti Şazelî’nin himaye ve kereminden mahrum buyurmasın.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-04-13, 19:17   #5
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

HİZBÜL BAHR MUKADDEMESİ
Bismillâhirrahmânirrahıym* Lev enzelâ hâzel kur’âne ala cebelin le raeytehû hâşian mütesaddian min haşyetillâh* Ve lilkel emsâlü nadribühâ lin nâsi leallehüm yetefekkerûn* Hüvellâhüllezî lâ ilahe illâ hû* Âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahıym* Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hüvel melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbir* Sübhânellâhi ammâ yüşrikûn* Hüvellâhül hâlikul bâriül musavviru lehül esmâül husnâ* Yüsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard* Ve hüvel azîzül hakîm* Fe sübhânellâhi hıyne tümsûne ve hıyne tüsbihûn* Ve lehül hamdü fıs semâvâti vel ardı ve aşiyyen ve hıyne tuzhirûn* Yahricül hayye minel meyyiti ve yahricül meyyite minel hayyi ve tuhyil erda ba’de mevtihâ ve kezâlike tuhracûn* Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve izâ câekellezîne yü’minûne bi âyâtinâ fe kul selâmün aleyküm* Ketebe rabbiküm alâ nefsihir rahmeh* Ennehû men amile minküm sûen bi cehâletin sümme tâbe min ba’dihî ve aslehâ fe innehû ğafûrün rahıym* Ve kezâlike nüfassılül âyâti veli testebîne sebîlül mücrimîn* Kul innî nühîtü en a’büdellezîne ted’ûne min dûnillâh* Kul lâ ettebiu ehvâeküm kad daleltü izen ve mâ ene minel mühtedîn* Sümme enzele aleyküm min ba’dil ğammi emeneten nüâsen yağşâ tâifeten minküm ve tâifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnûne billâhi ğayral hakkı zannel câhiliyyeh* Yekûlûn hel lenâ minel emri min şey’* Kul innel emra küllehû lillâh* Yuhfûne fi enfüsihim mâ lâ yübdûne lek* Yekûlûne lev kâne lenâ minel emri şey’ün mâ kutilnâ hâhünâ* Kul lev küntüm fi büyûtiküm le berazellezîne kütibe aleyhimül katlü ilâ medâciıhim* Ve li yebteliyellâhü mâ fî sudûriküm ve li yümahhısa mâ fi kulûbiküm vallâhü alîmün bi zâtis sudur* Ve kefâ billâhi şehîdâ* Muhammedün rasûlüllâh* Vellezîne meahû eşiddâü alel küffâri ruhamâü beynehüm terâhüm rukkean sücceden yebteğûne fadlen minellâhi ve ridvânâ* Sîmâhüm fi vücûhihim min eserîs sücûd* Zâlike meselühüm fit tevrâti ve meselühüm fil incîl* Ke zer’ın ahrace şat’ehû fe âzerahû
festağleza festevâ ala sfikıhî yü’cibüz zürrâa li yeğıyza bihimül küffâr* Veadellâh&llezîne âmenû ve amilus sâlihâti minh&m mağfıraten ve ecran azıymâ*
Bismillâhirrahmânirrahıym* Bihil havlu vel kuvvetü rabbi sehhil ve yessir ve la tttassir aleynâ yâ mûyessira külli asîr* Bi hakkı elifin bâin tâin sâin cîmin hâin hıy’in dâlin zâlin rain zâin sinin şînin sâdın dâdın tâin zâin aynin ğaynin fâin kâfin kefın lâmin mîmin nûnin vâvin hâin lâm elifin yâin*
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-04-13, 19:19   #6
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Bir nefesde (10) defa:
“Lâ ilahe illellâh*”
Onuncu da:
“Muhammedün rasûlüllâh* Cezellâhü annâ muhammeden mâ hüve ehlüh*”
denir. Ayrıca (10) defa istiğfar, (7) defa tekbir ve (10) defa salavat-ı şerife ve (1) defa da Fâtiha-i Şerife okunarak “Yâ Allâh” denilir. Eller yüze sürülür. Daha sonra:
Bismillahirrahmanirrahıym* Allâhümme yâ aliyyü yâ
azıym*” denerek Hizbül Bahr okunmaya başlanır:
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 03-04-13, 19:19   #7
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

Hizbul Bahr Duası Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme ya aliyyü, ya azıymü, ya alim. ente rabbi ve ılmüke hasbi . fe nı'mer rabbü rabbi ve nı'mel habsü hasbi.Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym. nes'elükel ısmete fil
harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zünuni ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.Fe kadibtü liyel mü'minune ve zülzilu zilzalen şedida. ve iz yekulül münafiküne vellezine fi kulubihim meradün ma veadenallahü ve rasulühu
illa ğurura.Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra(1) kema sahhartel bahra
li musa ve saharten nara li ibrahime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir lena külle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahırati ve sahhir lena külle şey'in ya men bi
yedihi melekutü külli şey'in kaf ha ya ayn sad.( 3 kez tekrarlanacak)(2)
Ünsurna fe inneke hayrun nasirin(3).veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn(4).vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin(5). verhamna fe inneke hayrur rahımin(5). verzukna fe inneke hayrur razikıyn(7).
Vehdina ve neccina minel kavmiz zalimin(8). ve heblena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ılmike venşurha aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahırati inneke ala külli şey'in kadir.Allahümme yessir lena ümurana(9) mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selameti vel afiyeti fi dinina ve dünyana. ve kün lena sahıben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina(10) vemsah hüm ala
mekanetihim fe la yestetıy'unel mudıy'e ve lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırate fe enna yübsırun.Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun(11).Yasin vel kur'anil hakim inneke leminel mürseline ala sıratin
müstekıym. tenzilel azızir rahim. li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün. le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü'minune inna cealna fi anakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun. ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun.şahetil vucüh.(3 kez tekrar)(12)
Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum.ve kad habe men hamele zulma. ta sin im(13). ha mim ayn sin kaf(14). meracel bahrayni yeltekıyan. beynehüma berzahun la yabğıyan. ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim(15), ha mim,ha mim816).hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun. ha mim tenzilül kitabi minellahil azızil alim. ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab.zittavli la ilahe illa hu ileyhil masıyr.
Bismillahi babüna tebarake hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahü ve
hüves semıul alim. ( 3 kez tekrar)
Sitrul arşi mesbulün alyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu alyne vellahü min veraihim muhıyt. bel hüve kur'anün mecid.fi levhın mafuz.
Fallahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımin.(3 kez tekrar)
İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn.(3 kez tekrar)
Hasbiyellahü la ilahe illa hü , aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym. (3 kez tekrar.)
Bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semıul alim.(3 kez tekrar)
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym.(3 kez tekrar)
Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 04-04-13, 15:54   #8
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

HİZBÜL BAHR SONUNDA OKUNACAK DUA
Nasrun minellâhi ve fethun karîb ve beşşiril mü’minîn* Hüvel evvelü vel âhırü vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şey’in alîm* Leyse kemislihî şey’ün ve hüves semiy’ul alîm* Nı’mel mevla ve nı’men nasıyr* Ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr* Yâ rabbiğfir verham ve ente hayrur râhımîn*
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 04-04-13, 15:55   #9
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

1. ) Burada muradını zikret. Ayrıca dünya ve ahiret nimet ve saadeti isteyen kimse otuz defa: “Allâhümme rabbenâ âtinâ fıd dünyâ haseneten ve fil âhırati haseneten ve kınâ azâben nâr* bi rahmetike yâ erhamer râhımîn” diye dua etsin.
2. ) Burada da muradını iste. Ve sağ elinin küçük parmağından başlayarak ve her harfte birini yumarak avucunu kapat.
3. ) Düşmanından eza gören kimse (70) kere: “Rabbi ennî mağlûbün fentesır* Rabbinsurnî alâ fülânin yâ nâsıru”
demelidir.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Alt 04-04-13, 15:55   #10
Kurucu
 
KENZÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 12-02-13
Mesajlar: 1.709
KENZÜL is an unknown quantity at this point
Standart

4. ) Kısmeti, talihi, bahtı, işi, bağlı olan, mahkemesi ve mahkemelerde sürünüp duran, haksız yere hapis olunan, iş ve ticaretinin açılmasını isteyen, kız, erkek, bekar veya dul olup da evlenmek arzu eden kimse burada (489) defa: “Yâ Fettâh” ism-i şerifini okuduktan sonra (10) kere de: “Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihıyn” diye dua ederse kısa zamanda matlub ve muradına erişir.
5. ) Günahlarının bağışlanmasını hapisten kurtulmasını, bol rızık ve nimete nail olmasını arzu eden kimse burada (64) kere: “Fe kultüstağfırû rabbeküm innehû kâne ğaffârâ* Yürsilis senıâe aleyküm midrârâ* Ve yümdidküm bi emvâlin ve benine ve yec’al leküm cennâtin ve yec’al Icküm enhârâ” ayet- i kerimesini okusun.
6. ) Burada (94) kere: “Asellâhü en yec’ale beyneküm ve beynellezîne a’deytüm minhüm meveddeh* Vallâhü kadîrun vallâhü ğafûrun rahıym* Yâ azîzü yâ ğaffâru azziznî fî kulûbi cemiy’ıl halâikı ecmeıyn* Husûsan fî kalbi fülân (yahut fülâne) inneke alâ külli şey’in kadîr” diye dua eden kimse bütün insanların yanında sevgili ve aranan kişi olur. Bilhassa sevdiği ve muhabbet ettiği kimse tarafından fevkalâde sevgi ve muhabbet görür.
KENZÜL isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
hizbul bahr duası

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Hizbul Kifaye Havasül_Hak Kenzül Havas İlmi 2 20-09-13 16:06
Kenzül Arş Duası-Fazileti-Okunuşu KENZÜL Kenzül İstek Hacet Duaları 5 18-09-13 03:45


Blakice2.0 made by SimpleGFX
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:47.
Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0