Gizliilimler Kenzülarş

Gizliilimler Kenzülarş (https://www.kenzulars.com/)
-   Kenzül Dini Bilgiler (https://www.kenzulars.com/kenzul-dini-bilgiler/)
-   -   Allah’ın Zati Sıfatları (https://www.kenzulars.com/kenzul-dini-bilgiler/5722-allah%92-zati-sifatlari.html)

Queen 02-09-13 14:35

Allah’ın Zati Sıfatları
 
Sadece Allah’u Teala’mn zatına mahsus olan yaratıklarından herhangi birine verilmesi caiz olmayan sıfatlardır. Zati sıfatların zıtları Allah’u Teala hakkında düşünülmediği için bu sıfatlara tenzihi ve selbi de denilmiştir.
Zati sıfatlar altıdır:
1- Vücûd 4-Vahdaniyet
2- Kıdem 5- Muhalefetün lil-Havadis
3- Beka 6- Kıyam bi-Nefsihi
Zati sıfatlar 6 tanedir- Vucud, Kıdem, Beka, Vahdaniyyet, Muhalefetun lil havadis, Kıyam binefsihi.
1- Vücud: Varlık, var olmak demektir. Allah’u Teala vardır ve kamil sıfatlarla muttasıftır. Şu kâinatın yaratıcısı vacib’ül vucut dur. Yani varlığı mutlak gerekli olup kendindendir. Onun var ol*ması zati’dir, ezelidir, ebedidir. Vacib’ül vucud, bir Allah (c.c) ol*masaydı hiçbir şey olmazdı.
Gördüğümüz her şey bir zaman sonra yok olacaktır. Her şe*yin yok olması ve yahut ta hiç olmaması Allah (c.c) için gayet ko*laydır.
Yaşadığımız bu alemin, ucu bucağı belli değildir ve içinde sa*yısız canlılar vardır. Bu canlıların en mükemmeli, akıl sahibi olanı ve en düşüncelisi de insandır. Bunda hiç kimsenin şüphesi yoktur, böyle olduğu halde yine de insanoğlu bir zerreyi bile var edemez.
Binaenaleyh hiçbir şey kendi kendine var olamaz. Bunları var eden bir Vacib’ül vucud Zat’m bulunması lazımdır. Bu Vacib’ül vucud, Allah’u Teala Hazretleridir. Allah (c.c) vardır, onun için yokluk düşünülemez.

Queen 02-09-13 14:36

2- Kıdem: Ezeli olmak. Evveli bulunmamak. Her işin baş*langıcı, her şeyin evveli vardır. Fakat, Allah (c.c) için bu geçerli değildir, çünkü O’nun varlığı her daim vacibdir ve kendindendir.

Queen 02-09-13 14:36

3- Beka: Allah’u Teala bakidir. Her var olan şeyin sonu vardır. Yalnız Allah’ın (c.c) varlığının sonu yoktur. Kıdemi sabit olan zatın bekası da vaciptir. Varlığının başlangıcı olmadığı gibi nihayeti de yoktur.

Queen 02-09-13 14:37

4- Vahdaniyyet: Allah’ın (c.c) bir olması demektir. Tekdir, eşi ve benzeri yoktur.
Allah (c.c) birdir, doğmamış, doğrulmamıştır. Zatı ve sıfatları itibariyle eşi, ortağı ve benzeri yoktur. Allah’ın (c.c) ortağı olsaydı bu nizam bozulur, bütün alem yok olurdu. Kâinattaki bu muaz*zamlık, Onun hiçbir ortağı olmadığının delilidir.
Allah’ın (c.c) birliği ile beraber, rızık verenin O olduğuna, öl*dürenin ve diriltenin de O olduğuna inanmak lazımdır. Ondan başkasına tapınmak, ilah tutup boyun eğmek şirktir.
a) Mecusilerin şirki gibidir ki, onlar iki ilah var sayarlar. Ha*yır için ayrı bir ilah, şer için ayrı bir ilah vardır derler. Allah’ın (c.c) birliğini inkar ettikleri için müşrik oldular.
b) Allah’ın (c.c) oğlu olduğuna itikat edenler. Yahudilerin Üzeyir Allah’ın (c.c) oğlu demeleri gibi. Hıristiyanların da İsa (a.s) ‘ı ilah kabul etmeleri, bazısının da ona Allah’ın (c.c) oğlu demeleri gibi. Tüm bunlar şirktir, böyle inananlarda müşriktir.
c) Allah’ın (c.c) bir olduğunu söyledikleri halde Allah’a (c.c) yakınlaşmak gayesiyle arada şefaatçi olur inancı ile, yada ecdadlarına uymak için, babadan dededen görerek putlara tap*mak, bunun en büyük örneği Kureyş müşrikleridir.
d) Allah (c.c) her şeye bir sebep göstermiştir. Sebepsiz ol*maz ancak sebebi de, müsebbibi de yaratan Allah (c.c) ‘dir. Ta*biat kanunu adı altında insanları saptıranlar ve onlara ayak uyduranlar da müşrik sayılırlar.

e) Yapılan ibadette Allah (c.c) rızası değil de şahsi ve dünyevi ihtiraslar gözetiliyorsa, bu da bir çeşit şirktir. Buna riya denir.
Her ne şekilde olursa olsun şirkin gizlisinden, aşikarından uzak durmak gerekir. Hakiki tevhid, Allah (c.c) den başka ibade*te layık hiç bir ilah olmadığına iman etmektir. Bunun gerçekleş*mesi, ihlasa bağlıdır. İhlas, ancak Allah için ibadetlere devam edenlerde hasıl olur.

Queen 02-09-13 14:37

5- Muhalefettin Li’l- Havadis: Allah’u Teala gördüklerimiz*den, hatırımıza gelen şeylerden hiç birine, ne zatı, ne de sıfatları bakımından benzemez. O, her şeyden başkadır. Bizim hatırımıza gelecek olan şeyler mümkündür, sonradan yaratılmıştır ve yok olmaya mahkumdur. Bundan dolayı, zatı ve sıfatları bakımından hiçbir şeye benzememek, Allah’ın (c.c) zati sıfatlarındandır.

Queen 02-09-13 14:37

6- Kıyam Bi Nefsihi: Allah’ın (c.c) varlığı kendindendir. Var*lığı için başka bir şeye muhtaç değildir. Zamandan, mekandan, yönden beridir. Ne bir yardımcıya, ne zamana ne mekana muh*taç değildir, bilakis alemdeki her bir şey O’na muhtaçtır.


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:44.

Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0