Gizliilimler Kenzülarş Medyum Burak

Go Back   Gizliilimler Kenzülarş > KENZÜL DİLEK DUALARI > Kenzül İstek Hacet Duaları

Medyum Burak
Cevapla
LinkBack Seçenekler Stil
Okunmamış 09-11-13, 18:56   #1
Hun
ÜYE
 
Hun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: 22-10-13
Mesajlar: 674
Konular: 519
Hun is an unknown quantity at this point
Standart Hifz ayetleri

Medyum Burak Bismillahirrahmanirrahiym* Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* La te’huzühu sinetün ve la nevm* Leh uma fis semavati vel erd* Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih* Ya’lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm* Ve la yuhiytune bi şey’in min ılmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüs semavati vel erda ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym* Falllahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımiyn*
Ve hüvel kahiru fevka ibadihi ve yürsilü aleyküm hafezah* İnne rabbi ala külli şey’in hafıyz* Ve künna lehüm hafizıyn* Ve rabbüke ala külli şey’in hafıyz* Ve indena kitabün hafıyz* Ve inne aleyküm le hafizıyn* Li külli ebvabin hafıyz* Ve hıfzan min külli şeytanin marid* Ve hıfzan zalike takdirul azizil aliym* Ve hafıznaha min külli şeytanin raciym* İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun*
Lehu müakkıbatün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezunehu min emrillah* Allahü hafiyzun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil* İn küllü nefsin lemma aleyha hafiz bel hüve kur’anün meciyd* Fi levhın mahfuz* Elane haffefellahü anküm* Yüridüllahü en yühaffife anküm üd’u rabbeküm yühaffif anna* Zalike tahfifün min rabbiküm le kad caeküm rasulün min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü’minine raufün rahiym*
Fe in tevellev fe kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym* Ya hafıyz ya hafıyz ya hafıyz ya hafıyz ıhfazna* Allahümmahrüsna bi aynikelleti la tenamü vektenifna bi kenfikellezi la yüramü* Ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya rabbel alemiyn* Ve bi cahi seyyidina ve nebiyyina ve şefiy’ına ve Mevlana ve kurrati uyunina muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi ve selleme ecmeıyn*
Sübhane rabbike rabbil ızzeti amme yasifun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn*


kur-anı kerimde geçen, hıfz ayetlerinin tamamı bunlardır. her türlü musibete karşı, hepsi bir muhafazadır. akşam ezanından ve sabah namazından sonra, okumakta çok fayda vardır. zaten belirli bir günden sonra rahatladığını anlarsın. ve çok hayırlı işaretler alırsın.


bakara=238 Bismillahirrahmanirrahim.
Hafizu ales salavati vas salatil vusta ve gumu lillahi ganitın.
ayetel kursi Bismillahirrahmanirrahim.

Allahu la ilahe illa huve el hayyul kayyumu la ta'huzuhu sinetun vela nevmun lehu ma fis semavati ve ma fil ardı men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznihi ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehum ve la yuhıtune bi şey'in min ılmihı illa bi ma şa'a vesia kursiyyuhus semavati vel arda ve la ye uduhu hıfzuhuma ve huvel alıyyul azıym.


nisa =34 Bismillahirrahmanirrahim.
Er ricalü gavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba'dahüm ala ba'dın ve bi ma enfegu min emvalihim fas salihatü ganitatün hafizatun lil ğaybi bi ma hafızallahu vallatı tehafune nuşuzehunne fe ızuhünne vahcuruhunne fil medaciı vadribuhunne fe in eta'naküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyynn kebıra

nisa=80 Bismillahirrahmanirrahim.
Men yütıır rasule fe gad ataallahe ve men tevella fe ma erselnake aleyhim hafıza

maide=44 Bismillahirrahmanirrahim.
İnna enzelnet tevrate fıha hüden ve nurun yahkümü bihen nebiyyunellezıne eslemu lillezıne hadu ver rabbaniyyune vel ahbaru bimestuhfizu min kitabillahi ve kanu aleyhi şüheda'a fe la tahşevün nase vahşevni ve la teşteru bi ayatı semanan galılan ve men lem yahküm bi ma enzelellahü fe ülaike hümül kafirun

maide=89 Bismillahirrahmanirrahim
La yüahızükümüllahü billağvi fı eymaniküm ve lakin yüahızüküm bima aggadtümül eyman fe keffaratühu ıt'amü aşerati mesakıne min evsetı ma tut'ımune ehlıküm evkisvetühüm ev tahrıru rakabeh fe men lem yecid fe sıyamü selaseti eyyamin zalike kefferatü eymaniküm iza haleftüm vahfezu eymaneküm kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatihı lealleküm teşkürun

en-am=61 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve hüvel gahiru fevka ıbadihı ve yürsilü aleyküm hafezah hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna ve hüm la yüferritun

en-am=92 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve haza kitabün enzelnahü mübarakün müsaddigullezı beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel gura ve men havleha vellezıne yü'minune bil ahırati yü'minune bihı ve hüm ala salatihim yühafizun

en-am=104 Bismillahirrahmanirrahim.
Gad caeküm besairu mir rabbiküm fe men ebsara fe li nefsih ve men amiye fe aleyha ve ma ene aleyküm bi hafıyz

en-am =107 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve lev şaellahü ma eşraku ve ma cealnake aleyhim hafıyza ve ma ente aleyhim bi vekıl

tevbe=112 Bismillahirrahmanirrahim.
Ettaibunel abidunel hamidunes saihuner rakiunes sacidunel amirune bil ma'rufi ven nahune anil münkeri vel hafizune li hududillah ve beşşiril mü'minın

hud=57 Bismillahirrahmanirrahim.
Fe in tevellev fe kad eblağtüküm ma ürsiltü bihı ileyküm ve yestahlifü rabbı kavmen ğayraküm ve la tedurrunehu şey'a inne rabbı ala külli şey'in hafıyz

hud=86 Bismillahirrahmanirrahim.
Bekıyyetüllahi hayrul leküm in küntüm mü'minın ve ma ene aleyküm bi hafıyz

yusuf=12 Bismillahirrahmanirrahim.
Ersilhü meana ğadey yerta' ve yel'ab ve inna lehu lehafizun

yusuf=55 Bismillahirrahmanirrahim.
Galec'alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım

yusuf=63-64-65 Bismillahirrahmanirrahim.
Fe lemma raceu ila ebıhim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun*Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın*Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim kalu ya ebana ma nebğıy hazihı bidaatüna ruddet ileyna ve nemıru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr zalike keylüy yesır

yusuf=81 Bismillahirrahmanirrahim.
İrciu illa ebıküm fe kulu ya ebana innebneke serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn

raad=11 Bismillahirrahmanirrahim.
Lehu müakkıbatün mim beyni yedeyhi ve min halfihı yüğayyiru ma bi kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve iza eradellahü bi kavmin suen fe la meradde leh ve ma lehüm min dunihı mev val

hicr=9 Bismillahirrahmanirrahim.
İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun

hicr=17 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve hafıznaha min külli şeytanin racım

hicr=88 Bismillahirrahmanirrahim
La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü'minın

isra=24 Bismillahirrahmanirrahim.
Vahfıd lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur rabbirhamhüma kema rabbeyanı sağıyra

enbiya=32 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve cealnes semae sakfen mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun

enbiya =82 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn

mu'minun=5 Bismillahirrahmanirrahim.
Vellezıne hüm li fürucihim hafizun

mu'minun=9 Bismillahirrahmanirrahim.
Vellezıne hüm ala salevatihim yühafizun

nur=30-31 Bismillahirrahmanirrahim.
Kul lil mü'minıne yeğuddu min ebsarihim ve yahfezu fürucehüm zalike ezka lehüm innellahe habırum bima yasneun*Ve kul lil mü'minati yağdudne min ebsarihinne ve yahfazne fürucehünne ve la yübdıne zınetehünne illa ma zahera minha vle yadribne bi humurihinne ala cüyubihinne ve la yübdıne zınetehünne illa li büuletihinne ev abaihinne ev abai büuletihinne ev ebaihinne ev ebnai büuletihnne ev ıhvanihinne ev benı ıhvanihinne ev benı ehavatihınne ev nisaihinne ev ma meleket eymanühünne evit tabiıyne ğayri ülil irbeti miner ricali evit tıflillezıne lem yazheru ala avratin nisai ve la yadribne bi ercülihunne li yu'leme ma yuhfıne min zınetihinn ve tubu ilellahi cemıan eyyühel mü'minune lealleküm tüflihun

şuaraı=215 Bismillahirrahmanirrahim.
Vahfıd cenahake li menit tebeake minel mü'minın

ahzab=35 Bismillahirrahmanirrahim.
İnnel müslimıne vel müslimati vel mü'minıne vel mü'minati vel kanitıne vel kanitati ves sadikıyne ves sadikati ves sabirıne ves sabirati vel haşiıyne vel haşiati vel mütesaddikıyne vel mütesaddikati ves saimıne ves saimati vel hafizıyne fürucehüm vel hafizate vez zakirınellahe kesırav vez zakirati eaddelahü lehüm mağfiratev ve ecran azıyma

sebe=21 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma kane lehu aleyhim min sültanin illa li na'leme mey yü'minü bil ahırati mimmen hüve minha fı şekk ve rabbüke ala külli şey'in hafıyz

saffat=7 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve hıfzan min külli şeytanin marid

fussilet=12 Bismillahirrahmanirrahim.
Fe kadahünne seb'a semavatin fı yevmeyni ve evha fı külli semain emraha ve zeyyennes semaed dünya bi mesabıha ve hıfza zalike takdırul azızil alım

şura=6 Bismillahirrahmanirrahim.
Vellezınettehazu min dunihı evliyaellahü hafızun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekıl

şura=48 Bismillahirrahmanirrahim.
Fe in a'radu fema erselnake aleyhim hafıza in aleyke illel belağ ve inna iza ezaknel insane minna rahmetenk feriha biha ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim fe innel insane kefur

gaf=4 Bismillahirrahmanirrahim.
Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz

gaf=32 Bismillahirrahmanirrahim.
Haza ma tuadune li kulli evvabin hafız

vakıa=3 Bismillahirrahmanirrahim.
Hafıdatun rafi'atun.

mearic=29 Bismillahirrahmanirrahim.
Velleziyne hum lifurucihim hafizune.

mearic=34 Bismillahirrahmanirrahim.
Velleziyne hum 'ala salatihim yuhafizune.

infitar=10-11-12 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve inne 'aleykum lehafizıyne.*Kiramen katibiyne.*Ya'lemune ma tef'alune.

mutaffifin=33 Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma ursilu 'aleyhim hafizıyne.

buruc=20-21-22 Bismillahirrahmanirrahim.
Vallahü min veraihim muhıtun.*Bel hüve kur'anün mecidün.*Fi levhın mahfuzın.

tarık=4 Bismillahirrahmanirrahim.
İn küllü nefsin lemma 'aleyha hafizun. ve hemen hitamında okunması gereken dua in kulli nefsin lemma aleyha hafizun. ni'mel hafizu ve ni'mel gadiru. ya hafiz vahfezni min cemi- il afatı vel mekarıhı ve min şerri ğasıgın iza ve gabe.ve min şerrin neffasatı fil ugadı.ve min şerri hasidin iza hasede. birahmetike ya erhamer rahimine. ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sah bihi ec maıne.vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.


bilhassa tasallut ve musallattan muzdarip olanların okumasında çok fayda var


Hifz Ayetleri budur: Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâfizû alas salavâti ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn. Velâ yeûdühü hifzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. Fessâlihâtü kânitâtün hâfizâtün lil gaybi bimâ hafezallâh. Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Verrabbâ niyyûne vel ahbâru bimas tahfizû min kitâbillâhi ve kânû aleyhi sühedâ'. Vahfezû eymâneküm. Ve yürsilü aleyküm hafezah. Ve hüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve mâ ena aleyküm bi hafîz. Ve mâ cealnâke aleyhim hafizâ. Vel hâfizûne li hudûdillâhi ve bessiril mü'minîn. _nne rabbî alâ külli seyin hafîz. Ve mâ ene aleyküm bi hafîz. Ve innâ lehû le hâfizûn. _nnî hafîzun alîm. Ve innâ lehû le hâfizûn. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhimîn. Ve nemîru ehlenâ ve nahfezu ehânâ. Ve mâ künnâ lil gaybi hâfizîn. Lehü muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezû nehü min emrillâh. _nnâ nahnü nezzelnaz zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Ve hafiznâhâ min külli seytânin racîm. Ve cealnes semâe sakfan mahfûzâ. Ve künnâ lehüm hâfizîn. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve yahfezû fürûcehüm. Ve yahfezne fürûcehünne. Vel hâfizîne fürûcehüm vel hâfizât. Ve rabbüke alâ külli seyin hafîz. Ve hifzan min külli seytânin mârid. Ve hifzan zâlike takdîrul azîzil alîm. Vellezî nettehazû min dûnihi evliyâ allahü hafizun alîm.Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Hâzâ mâ tûadûne li külli evvâbin hafîz. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yü hâfizûn. Ve inne aleyküm le hâfizîn. Kirâman kâtibîn. Ya'lemûne mâ tefalûn. Ve mâ ürsilû aleyhim hâfizîn. Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. _n külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Ni'mel hâfizullâh. Ni'mel kâdirullâh. Fekadernâ feni'mel kâdirûn. Eger bu hifz Ayetlerini kendine vird edinip her gün okursan en sonunda bu duayı okursun. Allâhümme innî ehâfüke ve ehâfü men lâ yehâfüke bi hakki men yehâfüke idfa' annî serra men lâ yehâfük.

Buları havas calışmasından önce okur 3kere 7 ayetül kürsü 3 kere tövbenin son ayeti okur 1salavat 1 fatiha okur kendini manevi cembere alırsan senin okudugun havas işinden ila yevmil kıyamete kadar kötülük gelmez ve yaptıgın havas işi sanageri dönduremezler vesselam du a ileHz kur’andan koruyucu ayetti Şerifeler. (1)=Ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm. kendisine zor gelmez ve O Alâ'dır çok yücedir Azîm'dir çok büyüktür.

(2)=Ve yursilu âleykum hafazah. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir.

(3)=İnne rabbî alâ kulli şey'in hafîz. Kuşkusuz benim Rabbim herşey üzerinde bir Hafîz'dir; kollar, gözetir.

(4)=Fallâhu hayrun hâfizâ ve huve erhamu’r-râhimîn. Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir.


(5)=Lehu muakkibâtun min beyni yedeyhi ve min halfihî yahfezûnehu min emrillâh. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler melekler vardır.

(6)=Ve hafıznâhâ min kulli şeytâni’r-racîm. Onları, taşlanmış kovulmuş her şeytandan koruduk.

(7)=Ve cealne’s-semâe sakfen mahfûz. Göğü, korunmuş bir tavan yaptık.

(8)=Ve hıfzan min kulli şeytânin mârid. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk.


(9)=Ve hıfzân, zâlike takdîrul Azîzi’l-Alîm. koruma altına aldık İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir.


(10)=Vallâhu min verâihim muhît. Bel huve kur’ânun mecîd. Fî levhın mahfûz. Ve Allah, onları arkalarından ihata edendir kuşatmıştır. Hayır, O Kur'ân, Mecid'dir yüce ve şerefli Kur'ân'dır.O, korunmuş bir levhada (Levh-i Mahfuz’da)dır.

(11)=İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfız. Hiçbir kimse yoktur ki, üzerinde koruyucu bulunmasın. -------------

Alinti
Hun isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
hifz ayetleri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Şifa Ayetleri KENZÜL Kenzül Şifa Duaları 2 15-03-14 00:40
Kurandaki Şifa Ayetleri KENZÜL Kenzül Şifa Duaları 1 10-09-13 17:49
Nazar Ayetleri KENZÜL Kenzül Nazar Duaları 1 09-09-13 00:01

Kenzularş Anroid Uygulaması
Kenzül Arş Chrome Uygulaması
Yasal Uyarı: Kenzülars.Com bir forum sitesi olduğu için üyelerimiz görüşlerini onay olmadan siteye yazabilmektedir.5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine bu yasaya göre site yönetimi mesajları kontrolle yükümlü olmayıp,yasal olmayan bir paylaşım olduğunuda mail yolu ile bize ulaşabilirsiniz.Ayrıca yine ilgili madde gereği kişi veya kişilere yapılan hareketler yasal suçtur ip ler kayıt altında olup gerek duyulduğunda yasal mercilere iletilir.

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:49.


Powered by vBulletin® Version kapalı
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.